"Outcomes and Relevant Factors Associated with Cardiac Dysfunction in Patients with Traumatic Brain Injury"
written by Yingrui Zhang, Hongxuan Zhang, Jun Li, Jianxiang Zhao, Han Chen, Jingqing Xu, Xiuling Shang, Rongguo Yu,
published by Open Access Library Journal, Vol.8 No.1, 2021
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.