"Research Progress of Magnesium Stabilized Aluminum Titanate and New Application of It in Pigment"
written by Junhua Chen, Li Yin, Guo Feng, Feng Jiang, Qianqian Zhao, Shanfang Lan, Mengting Liu, Feifei Zhong, Zuzhi Huang, Jianmin Liu, Qing Hu, Weihui Jiang,
published by Journal of Modern Physics, Vol.11 No.11, 2020
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.