"Toxoplasmosis-Associated Secondary Hemophagocytic Syndrome: A Case Report and Literature Review"
written by Xiang Sun, Jiakui Zhang, Qianling Ye, Fan Wu, Yinwei Li, Qianshan Tao, Qing Zhang, Weiwei Zhu, Huiping Wang, Jinli Zhu, Zhimin Zhai,
published by Open Journal of Blood Diseases, Vol.10 No.3, 2020
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.