Home > ChnStd>
Biography

Prof. Hui Li

School of Life Sciences

Fudan University, China

Professor


Email: LiHui.Fudan@gmail.com


Qualifications

2009 Postdoctoral Associate, Yale University, Dept. Genetics, Sch. Medicine

2005 Ph.D., Fudan University, Center for Anthropological Studies

2002 M.Sc., Fudan University, Institute of Genetics

2000 B.Sc., Fudan University, School of Life Sciences


Publications (selected)

 1. Tan Jingze, Li Liming, Zhang Jianbo, Fu Wenqing, Guan Haijuan, Ao Xue, Wang Linge, Wu Xinhua, Han Kangxin, Jin Li, Li Hui© (2012) Craniometrical Evidence for Population Admixture between Eastern and Western Eurasians in Bronze Age Southwest Xinjiang. Chinese Science Bulletin, in press.
 2. Wang Chuan-Chao, Farina Sara E, Li Hui©(2012) Neanderthal DNA and Modern Human Origins. Quaternary International, in press.
 3. Wang Chuanchao, Ding Qiliang, Tao Huan, Li Hui© (2012) Comment on Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa. Science, 335: 657c.
 4. Wang Chuanchao, Yan Shi, Han Sheng, Jin Li, Li Hui© (2012) Poyang CÀO clan has no genetic origin in the CÁO Cào clan. Communication on Contemporary Anthropology 6:e2/14-16.
 5. Lu Yan, Wang Chuanchao, Qin Zhendong, Wen Bo, Farina Sara E, Jin Li, Li Hui© (2012) Mitochondrial Origin of the Matrilocal Mosuo People in China. Mitochondrial DNA, 23(1):13-19.
 6. Kang Longli€, Lu Yan€, Wang Chuanchao, Hu Kang, Chen Feng, Liu Kai, Li Shilin, Jin Li©, Li Hui© and the Genographic Consortium(2012) Y-chromosome O3 Haplogroup Diversity in Sino-Tibetan Populations Reveals Two Migration Routes into the Eastern Himalayas. Ann Hum Genet, 76(1):92-99.
 7. Wang Chuanchao, Yan Shi, Hou Zheng, Fu Wenqing, Xiong Momiao, Han Sheng, Jin Li, Li Hui© (2011) Present Y chromosomes reveal the ancestry of Emperor Cao Cao of 1,800 years ago. J Hum Genet,57: 216–218.
 8. Li Hui©,Cheng Xu, Pan Shangling, Hou Jingrong, Jin Li(2011) Dermatoglyphic Study on the Population Admixture between Kam and Han Chinese. Zhang Haiguo (ed) .The Classics and Vigour of Dermatoglyphics.Beijing:Intellectual Property Publishing House.123-135.
 9. Li Hui©, Pan Shangling, Tran Dinhbinh, Qin Zhendong, Zhang Yifan, Cheng Xu, Lin Weixiong, Hoang Vantung, Pham Vanlinh, Yin Ruixing, Qian Ji, Jin Li (2011) Dermatoglyph reveals the relationship between Kinh Vietnamese and Mon-Khmer. Zhang Haiguo (ed) .The Classics and Vigour of Dermatoglyphics.Beijing:Intellectual Property Publishing House.136-151.
 10. Lu Yan, Cai Xiaoyun, Li Hui© (2011) Genetic affinity between the Hmong-Mien and Mon-Khmer populations. Communication on Contemporary Anthropology,5:e36/214-223.
 11. Li Hui (2011) Common origin of the Austronesian and Daic Populations. Communication on Contemporary Anthropology, 5:e28/173-177.
 12. Zhang Jian-Bo, Wu Xin-Hua, Li Li-Ming, Jin Li, Li Hui, Tan Jing-Ze (2011)Cranial Non-metric Evidence for Population Admixture between East and West Eurasia in Bronze Age Southwest Xinjiang. Acta Anthropologica Sinica,30(4):379-404.
 13. Wang Chuanchao, Yan Shi, Hou Zheng, Fu Wenqing, Xiong Momiao, Han Sheng, Jin Li, Li Hui© (2011)Y chromosome clues to the ancestry of Emperor Cao Cao. Communication on Contemporary Anthropology 5:e17/107-111.
 14. Pringle Heather. Zhang Manfei, Li Hui (Chinese translation) (2011) The 1st Americans. Chin Ed Scientific American.69(12):30-37.
 15. Li Hui (2011) Validating the authenticity of the pedigrees of Chinese Emperor CAO Cao of 1,800 years ago.The 12th International Conference of Human Genetics and the American Society of Human Genetics 61th Annual Meeting, Montréal, QC, October 11-15, 2011. No.20992, Poster 441F.
 16. Ding Qi-Liang, Wang Chuan-Chao, Farina Sara E., Li Hui© (2011) Mapping Human Genetic Diversity on the Japanese Archipelago. Advances in Anthropology, 1(2)19-25.
 17. Han Sheng, Li Hui (2011) Our Self-Identification. Shanghai: Fudan University Press.
 18. Hu Sheng-Ping, Li Hui, Zhang Feng-Huan, Huang Li-Qun, Lu Yan (2011) Dominant Contribution of Northern Chinese to the Paternal Genetic Structure of Chaoshanese in South China. Biochem Genet 49:483–498.
 19. Zheng Hong-Xiang, Yan Shi, Qin Zhen-Dong, Wang Yi, Tan Jing-Ze, Li Hui, Jin Li (2011) Major Population Expansion of East Asians Began before Neolithic Time: Evidence of mtDNA Genomes. PLoS ONE 6(10): e25835.
 20. Caspari Rachel. Lu Yan, Li Hui (Chinese translation) (2011)The evolution of grandparents. Chin Ed Scientific American.69(9):60-65.
 21. Cai Xiaoyun, Qin Zhendong, Wen Bo, Xu Shuhua, Wang Yi, Lu Yan, Wei Lanhai, Wang Chuanchao, Li Shilin, Huang Xingqiu, Jin Li, Li Hui©: the Genographic consortium (2011) Human Migration through Bottlenecks from Southeast Asia into East Asia during Last Glacial Maximum Revealed by Y Chromosomes. PLoS ONE,6(8): e24282.
 22. Marchant Jo.Yang Zhaorui, Li Hui (Chinese translation) (2011) Curse of the Pharaoh's DNA. Chin Ed Scientific American.67(7):52-54.
 23. Yan Shi, Wang Chuan-Chao, Li Hui, Li Shi-Lin, Jin Li, the Genographic Consortium (2011) An updated tree of Y chromosome Haplogroup O and revised phylogenetic position of mutations P164 and PK4. Eur J Hum Genet, 19:1013–1015.
 24. Wang Chuanchao, Li Shilin, Zhou Huaigu, Ping Yuan, Li Hui© (2011) Proper Application of the DNA Identification Technology to Forensic Practice. Chinese Social Sciences Today. 164:7.
 25. Li Hui, Gu Sheng, Han Yi, Xu Zhi, Pakstis Andrew J, Jin Li, Kidd Judith R, Kidd Kenneth K (2011) Diversification of the ADH1B gene during expansion of modern humans. Ann Hum Genet,75(4):497-507.


Profile Details

http://comonca.org.cn/LH