Top Cited Articles
(311 articles with 1707 citations as of December 2019)

Sort by:
  • Evaluation of an oral moisture-checking device for screening dry mouth, Open Journal of Stomatology, Vol.3 No.8, 2013
  • Yosuke Fukushima, Tetsuya Yoda, Shoichiro Kokabu, Ryuichiro Araki, Tsubasa Murata, Yoshimasa Kitagawa, Ken Omura, Shuji Toya, Kayoko Ito, Saori Funayama, Hiroshi Iwabuchi, Kazuhiro Asano, Yutaka Imai, Akihide Negishi, Satoshi Yokoo, Goichi Matsumoto, Eiro Kubota, Hideki Watanabe, Mikio Kusama, Kojiro Onizawa, Takuya Goto, Seiji Nakamura, Ryuichi Nakazawa, Kiyoshi Harada, Takashi Fujibayashi
  • Citations: 17 (Details)
  • Oral spindle cell lipomas, Open Journal of Stomatology, Vol.1 No.4, 2011
  • Patrícia C. Caldeira, Vanessa F. Bernardes, Alessandra C. Miranda, Déborah C. Telles, Rodrigo M. R. Batista, Carlos A. Ribeiro, Tarcília A. Silva
  • Citations: 7 (Details)