"Nanoindentation Study on Mechanical Properties of Nano-SiO2/Dental Resin Composites"
written by Chao Zha, Jianhua Hu, Ainong Li, Shangyu Huang, Hanxing Liu, Gang Chen, Anqi Lei, Zuoqi Zhang, Bei Li, Zhengzhi Wang,
published by Journal of Materials Science and Chemical Engineering, Vol.6 No.4, 2018
has been cited by the following article(s):