"MicroRNA-21, 204 and 125b Play Potential Roles in Tumorigenesis of Melanoma"
written by Chengtan Li, Xiayu Wang, Ya’ni Chen, Xiaohua Tan, Wen Li, Sheng Yan, Weibin Cai, Xianrong Xu, Liangwen Xu, Lei Yang, Yutao Yan,
published by Advances in Bioscience and Biotechnology, Vol.6 No.12, 2015
has been cited by the following article(s):