"A comprehensive meta-analysis of the association between three IL1B polymorphisms and rheumatoid arthritis"
written by Dongjun Dai, Lingyan Wang, Limin Xu, Lingling Tang, Xuting Xu, Huadan Ye, Xingyu Zhou, Cheng Chen, Guanghui Pan, Ping Ru, Qingqing Ma, Yi Jiang, Wenjing Yu, Leiting Xu, Meng Ye, Shiwei Duan,
published by Advances in Bioscience and Biotechnology, Vol.5 No.2, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef