"Prognostic factors after palliative resection for colorectal cancer with incurable synchronous liver metastasis"
written by Kiichi Sugimoto, Kazuhiro Sakamoto, Yuichi Tomiki, Michitoshi Goto, Yutaka Kojima, Hiromitsu Komiyama, Makoto Takahashi, Yukihiro Yaginuma, Shun Ishiyama, Koichiro Niwa, Kiichi Nagayasu, Shingo Ito, Masaya Kawai, Kazuhiro Takehara, Yoshihiko Tashiro, Shinya Munakata,
published by Open Journal of Gastroenterology, Vol.3 No.5, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.