"Theoretical Study on the Optical and Electrical Properties of AlxGa1-xN Crystals"
written by Xuewen Wang, Yuzhou Jing, Xinkang Zhu, Chan Liu, Jiangni Yun, Zhiyong Zhang,
published by Journal of Modern Physics, Vol.4 No.3A, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef