"PCR-DGGE analysis of earthworm gut bacteria diversity in stress of Escherichia coli O157:H7"
written by Yi Zhang, Gaochan Wang, Yupeng Wu, Hui Zhao, Yufeng Zhang, Zhenjun Sun,
published by Advances in Bioscience and Biotechnology, Vol.4 No.3A, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef